Europos Parlamentas (EP) yra kertinis smagratis mūsų aplinkiniame pasaulyje. Jo priimami teisės aktai lemia visų Europos Sąjungos (ES) piliečių gyvenimą. Jo priimami sprendimai yra daugiasluoksniai, įvairialypiai – dažniausiai liečia šimtų žmonių pastangas. Nuolat veikiantis EP peticijų komitetas (PETI) davė užklausą ir vienas EP departamentų 2020 metų liepą atliko stiprią studiją. Tai 151 A4 formato puslapio dokumentas apie tai, kokia turi būti šiandieninė Europos Komisijos (EK) 2021-2030 m. neįgaliųjų teisių strategija.

Reikia turėti omenyje, kad šios studijos nuomonės yra jos autorių ir ne visada sutampa su EP pozicija. Ją nekomerciniam naudojimui man davė Europarlamentaras Juozas Olekas. Strategiją smarkiai įtakojo COVID-19 pandeminis laikotarpis. Didele apimtimi naujoji strategija ekstrapoliuoja 2010-2020 Europos strategiją dėl negalios.

2010-2020 m. Europos strategija dėl negalios buvo parengta siekiant įgyvendinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Ši strategija orientavosi į pagrindinius iššūkius, su kuriais susidūrė neįgalieji Europos Sąjungoje tuo metu.

2021-2030 m. neįgaliųjų teisių strategija yra tarsi atnaujinta versija, kurioje atsižvelgiama į pokyčius ir pažangą, padarytą per 2010-2020 m. laikotarpį. Naujoji strategija taip pat atsižvelgia į naujas iššūkius ir tikslus, susijusius su neįgaliųjų teisėmis. Ten taip pat apimama daugelis tų pačių sričių, tačiau ypatingas dėmesys skiriamas naujoms iniciatyvoms, tokioms kaip skaitmeninis prieinamumas, žalioji ekonomika, įtrauktis po COVID-19 pandemijos ir geresnė integracija į visuomenę. Strategija orientuota į praktinius veiksmus ir konkrečias priemones, įskaitant skaitmeninių paslaugų prieinamumą, geresnį viešųjų erdvių pritaikymą neįgaliesiems, sustiprintas programas darbo rinkoje ir švietimo srityje.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija savo tinklapyje išskiria penkias strategijos kryptis: prieinamumą, naudojimąsi ES teisėmis, deramą gyvenimo kokybę ir savarankišką gyvenimą, lygias galimybes ir nediskriminavimą, neįgaliųjų teisių užtikrinimą visame pasaulyje.

EK svetainė taip išskiria strategijos prioritetus: prieinamumas – galimybė laisvai judėti ir gyventi ir kartu dalyvauti demokratiniame procese. Derama gyvenimo kokybė ir galimybė gyventi savarankiškai, nes daug dėmesio skiriama deinstitucionalizavimo procesui, socialinei apsaugai ir nediskriminavimui darbe. Lygios galimybės dalyvauti, siekiant apsaugoti neįgalius asmenis nuo bet kokios formos diskriminavimo ir smurto, užtikrinti lygias galimybes naudotis teisingumu, švietimu, kultūra, sportu ir turizmu, taip pat vienodas galimybes naudotis visomis sveikatos priežiūros paslaugomis. ES kaip pavyzdžio vaidmuo, ES siekis užtikrinti šios strategijos rezultatus, neįgaliųjų teisių skatinimas visame pasaulyje.

EK 2021-2030 m. neįgaliųjų teisių strategija yra ambicingas planas, kuriuo siekiama pagerinti neįgaliųjų gyvenimo kokybę visoje Europos Sąjungoje. Socialinio apgyvendinimo srityje strategija turėtų padėti neįgaliesiems gyventi savarankiškiau, įgyti didesnį pasirinkimą ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Svarbu pažymėti, kad strategija yra tik gairės, o jos įgyvendinimas priklauso nuo valstybių narių. Nepaisant to, ji yra svarbus žingsnis siekiant sukurti teisingesnę ir įtraukesnę visuomenę visiems žmonėms, įskaitant neįgaliuosius.

Kaip koziriai ketina veikti tokios pavyzdinės iniciatyvos kaip Europos neįgaliojo kortelė. Europos Komisija siūlo ES neįgaliojo kortelę, kuri galiotų visose ES šalyse. Kortelė padės keliaujantiems arba į kitą Europos Sąjungos šalį persikeliantiems neįgaliesiems lengviau gauti tinkamą pagalbą. Taip pat „AccessibleEU“ – žinių bazė, kurioje teikiama informacija apie prieinamumą visuose sektoriuose ir šios srities gerosios patirties pavyzdžiai. Ketinama paruošti Gaires, kuriose rekomenduojami savarankiško gyvenimo plėtojimo ir įtraukties bendruomenėje skatinimo būdai. Jomis bus padedama siekti, kad neįgalieji galėtų gyventi bendruomenėje, prieinamame ir remiamame būste arba toliau gyventi namuose. Pažangių socialinių paslaugų neįgaliesiems sistema (2024 m.). Dokumentų rinkinys, skirtas neįgaliųjų darbo rinkos rezultatams gerinti. Neįgaliųjų platforma. Neįgaliųjų platforma vienija už Konvencijos įgyvendinimą atsakingas nacionalines institucijas, neįgaliųjų organizacijas ir Komisiją. Ji padeda įgyvendinti strategiją, stiprina bendradarbiavimą ir mainus įgyvendinant Konvenciją. Atnaujinta Europos Komisijos žmogiškųjų išteklių strategija, į kurią įtraukti veiksmai, kuriais skatinama neįgaliųjų įvairovė ir įtrauktis.

Publikuota LRT portale.